Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj zaposlenih

Ljudska univerza Koper v partnerstvu z Ljudsko univerzo Sežana  namenja 684 000 € svetovanju zaposlenim za izobraževanje in razvoj kariere. Na Obali in Krasu bo do konca marca 2022 v svetovalne procese ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja vključila vsaj 1440 zaposlenih. Brezplačno svetovalno dejavnost omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/ 

Zaposleni lahko s pomočjo strokovnjaka brezplačno poiščete možnosti za učenje, izobraževanje za osebni in karierni razvoj.

O čem se lahko pogovorite s kariernimi svetovalci?
– O načrtovanju osebne in poklicne kariere.
– O izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja.
– O pridobitvi izobrazbe na višji ravni od že dosežene.
– O pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).
– O možnostih financiranja izobraževanja.
– O vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj skozi razgovor in s pomočjo različnih svetovalnih pripomočkov (kdo sem, kakšne so moje sposobnosti, kako do cilja).
– O pripravi osebnega portfolija.
– O težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med izobraževanjem ali usposabljanjem.
– O načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.
– O vaših odločitvah po zaključku šolanja.

Kako poteka individualno svetovanje?

Najprej stopite v stik z našimi svetovalkami. Lahko nas pokličete  po telefonu, pošljete e-pošto ali se osebno oglasite na Cankarjevi 33 v Kopru. Kasneje se s svetovalko dogovorite za osebno srečanje in začrtate svojo svetovalno pot. Karierno svetovanje je poglobljen proces, ki se običajno izvaja skozi več srečanj in je v celoti prilagojen potrebam posameznika. Opravljajo ga usposobljene svetovalke, ki skrbijo za zaupnost vaših podatkov.

Kje izvajamo svetovanje?

Osebno svetovanje izvajamo na Ljudski univerzi Koper, Cankarjeva 33, Koper. Po potrebi in po predhodnem dogovoru svetovalne storitve izvajamo tudi v  Luciji (Obala 105) in Izoli ( Medgeneracijski center Izola) ter preko Skypa. V dogovoru z delodajalci lahko svetujemo tudi na delovnem mestu.

Delodajalci, lahko vas podpremo pri:
– proučevanju izobraževalnih interesov vaših zaposlenih,
– iskanju tudi brezplačnih možnosti za njihovo učenje,
– motiviranju zaposlenih za učenje,
– popisu in vrednotenju kompetenc.

Obvestilo o pridobivanju, hranjenju in posredovanju ter obdelavi osebnih podatkov v dejavnosti svetovanja

Kontakti
Regionalno svetovalno središče Koper
Cankarjeva 33, Koper
Svetovalke

Petra Verbič
Tel.: 05/ 612 80 06 in 040 469 521
isio@lu-koper.si

Vredno ogleda: Portal ZA ZNANJE
Video  Svetovanje za znanje

Prisluhnite še nekaterim praktičnim nasvetom: