Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih

V letih 2006 in 2007 je Ljudska univerza Koper napravila še korak dlje pri skrbi za kakovost in se dve leti zapored vključila v projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje – Svetovalci za kakovost. Vloga svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih je bedeti nad izvajanjem načrta aktivnosti, ki si jih je posamezna organizacija zadala in spodbujati k večji kakovosti izobraževanja v lastni organizaciji nasploh.

Pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije je v slovenskem omrežju organizacij za izobraževanje odraslih pričelo delovati 19 (v letu 2007 18) svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki prihajajo iz ljudskih univerz, srednjih šol in zasebnih izobraževalnih organizacij. Kljub temu da je projekt sedaj že zaključen, svetovalci v svojih izobraževalnih organizacijah se še vedno ukvarjajo s procesi presojanja in razvijanja kakovosti. Pilotni projekt leta 2006 in njegovo nadaljevanje v letu 2007 sta bila sofinancirana iz sredstev Ministrstva za šolstvo in šport RS in Evropskega socialnega sklada.

V letu 2008 Svetovalka za kakovost Kristina Udovič nadaljuje z delom tako kot vsa skupina za kakovost. Do leta 2009 nameravamo še posebej skrbeti za kakovost pri naslednjih tematikah (kazalnikih):
– NAČRTOVANJE (POSLANSTVO IN VIZIJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH),
– OBVLADOVANJE SPREMEMB, SPODBUJANJE KULTURE UČENJA,
– RAZVOJ IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV (IZPOPOLNJEVANJA IN USPOSABLJANJA),
– UČBENIKI IN UČNO GRADIVO.

V okviru tega nameravamo izvesti več evalvacij naših programov.

Namen projekta pa je še vedno predvsem dodatno spodbuditi strokovno delo za razvoj kakovosti izobraževanja v izobraževalnih organizacijah in hkrati oceniti, ali je tak način podpore izobraževalnim organizacijam učinkovit in bi ga kazalo kasneje razširiti tudi v druge dele omrežja izobraževanja odraslih.

Doslej smo v okviru projekta opravili tudi druge pomembne aktivnosti: sprejem Izjave za kakovost, evalvacijo našega sodelovanja s partnerji …