Svetovanje na delovnem mestu

Regionalno svetovalno središče Koper je v obdobju 2007 – 2009 sodelovalo z Andragoškim centrom Slovenije v projektu Leonardo da Vinci, prenos inovacij, z naslovom Svetovanje na delovnem mestu (Guidance in the workplace – GM2). Projekt je predstavljal prenos znanja in izkušenj iz predhodnega projekta z naslovom Guidance Merger (2002-2004; http://www.guidancemerger.org/) ter razvoj novih pristopov informiranja in svetovanja za spodbujanje vseživljenjskega učenja ter razvoja kariere zaposlenih, ki poteka na delovnem mestu.
V projektu je sodelovalo pet držav, poleg Slovenije še Italija, Romunija, Francija in Švedska. Pri izvajanju projekta v Sloveniji pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije, je aktivno sodelovalo Regionalno svetovalno središče Koper, Svetovalno središče Maribor, Svetovalno središče Novo Mesto in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

V Sloveniji smo si zastavili in dosegli cilj, razviti in v praksi preizkusiti konkretne pristope informiranja in svetovanja zaposlenim na delovnem mestu v izbranih manjših in srednje velikih podjetjih. Podatki kažejo, da imajo zaposleni v teh podjetjih težji dostop do informacij in manj možnosti ter spodbud za vključevanje v vseživljenjsko učenje. V projektu smo pri informiranju in svetovanju na delovnem mestu poseben poudarek dali pristopom vrednotenja že pridobljenega znanja in izkušenj zaposlenih (APEL – Acreditation of Prior Experiential Learning). Pri tem je bilo zlasti pomembno povezovanje svetovalcev za izobraževanje in razvoj kariere z delodajalci, sindikalnimi predstavniki, organizatorji izobraževanja in usposabljanja ter drugimi nosilci razvoja kadrov v podjetjih.

Pred začetkom projekta so bile upoštevane tri glavne predpostavke:
• Svetovanje lahko pomembno spodbuja zaposlene, da izkoristijo priložnosti za vseživljenjsko učenje.
• Zaposleni imajo pogosto težji dostop do svetovanja kot na primer brezposelni.
• Informiranje in svetovanje bo učinkoviteje prispevalo k razvoju vseživljenjskega učenja zaposlenih, če bo le-to zagotovljeno  v njihovem delovnem okolju.

S projektom smo dosegli naslednje rezultate:
• Izmenjava znanja in izkušenj o pristopih informiranja in svetovanja zaposlenim na delovnem mestu med partnerji projekta.
• Razvoj novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu, ki so prilagojeni potrebam in posebnostim partnerskih držav.
• Usposabljanja strokovnjakove za razvoj in vpeljavo novih pristopov pri svetovanju na delovnem mestu v drugih partnerskih državah.
• Uporaba skupnih gradiv za usposabljanje svetovalcev in drugih strokovnjakov v partnerskih državah.
• Izdaja priročnika, v katerem so predstavljeni pristopi informiranja in svetovanja na delovnem mestu, izkušnje partnerskih držav pri tem ter vsebine usposabljanj vseh vključenih strokovnjakov.

Več o projektu tudi na spletni straneh ACS: http://www.acs.si/GM-2

Spletna stran projekta: http://www.guidanceintheworkplace.eu/?id=3&lang=si (v slovenščini).