Doktorski študij – Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi

“Sodobno inoviranje je danes prisotno v vseh ustvarjalnih okoljih, je globalizirano in praviloma transdisciplinarno. Tovrstna sprememba paradigme inoviranja narekuje potrebo po razvijanju novega znanja in dodatnem usposabljanju zaposlenih.” dr. Marko Divjak, akademski vodja

Doktorski program se s »trikotnikom znanja« primerja z najboljšimi programi v Evropi. Način izvedbe je edinstven, saj program izvajamo v celoti online in ga ponujamo kot edini online doktorski program v JV Evropi. Program ponuja celosten, interdisciplinaren pristop na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja, ki ga je mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive na raznolikih področjih. Usposobil vas bo za reševanje najkompleksnejših teoretičnih in praktičnih problemov na področju inovativnosti in trajnostnega poslovanja s kompetencami učinkovitega prenosa novih znanj v podjetja in organizacije s poudarkom na digitalizaciji rešitev.

Doktorski program DOBA Fakultete je namenjen tako posameznikom, ki želijo razvijati akademsko kariero oz. želijo delovati v raziskovalnih organizacijah, kot tudi tistim, ki želijo delovati v raziskovalnih centrih/oddelkih znotraj podjetij ali pa v tako imenovanih centrih odličnosti, ki predstavljajo vez med gospodarstvom in akademsko sfero in so namenjeni spodbujanju koncentracije znanja na prioritetnih področjih.

Program je namenjen posameznikom z afiniteto po avtonomnem znanstveno-raziskovalnem delu ter reševanju najzahtevnejših teoretičnih in praktičnih vprašanj s področja inoviranja in trajnostnega poslovanja, pa tudi tistim, ki želijo nova znanja in rešitve uspešno implementirati in s tem prispevati h gospodarskemu razvoju in družbenemu napredku.

Glede na to, da se inovacije ne povezujejo izključno s podjetništvom, temveč so, predvsem tiste, usmerjene v razvoj novih storitev, novih sistemov upravljanja ali novih organizacijskih procesov, vse bolj prisotne tudi v javnem sektorju ter v neprofitnih in drugih organizacijah, je doktorski program primeren za široko paleto strokovnjakov. Interdisciplinaren pogled na koncept inoviranja in trajnostnega poslovanja je namreč mogoče aplicirati na številne raziskovalne izzive, ki se dotikajo raznolikih področij in disciplin, kot so poslovne vede, ekonomija, marketing, izobraževanje, socialne dejavnosti in druge.

Program: Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni družbi
Vrsta in trajanje: Podiplomski doktorski program (3 leta)
Način izvedbe: online študij, v kombinaciji slovenskega in angleškega jezika
Vpisni pogoji: Pogoje za vpis v doktorski program izpolnjujete kandidati, ki ste končali:
– študijski program 2. stopnje,
– študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
– študijski program za pridobitev specializacije in ste pred tem končali visokošolski strokovni študijski program ter pred vpisom opravite študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
– študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrskem študijskem programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS
Cena programa: Strošek študija in obročno plačilo
1. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
2. letnik: 1 x 5.000,00 ali 8 x 640,00
3. letnik: 1 x 4.500,00 ali 8 x 575,00
Vsebina: Predmetnik*
Naziv strokovne izobrazbe: doktor/ica znanosti
Informacije o študiju in prijavi:

Petra Verbič, 05 612 80 06, petra.verbic@lu-koper.si

INFORMATIVNI DNEVI: na Ljudski univerzi Koper

  • petek, 14. 2. 2020, ob 16.00 in
  • sobota, 15. 2. 2020, ob 10.00
  • ali individualno po dogovoru

*Predmetnik:

  1. letnik
Tehnološke spremembe, globalizacija in družba
Vloga ekonomije v trajnostnem razvoju
Filozofija in teorija znanosti
Kvantitativne metode raziskovanja
Raziskovalni seminar
Individualno delo: priprava, oddaja in potrditev dispozicije
     2. letnik
Izbrana poglavja inoviranja in soustvarjanje
Izbrana poglavja strateškega vodenja in menedžmenta
Kvalitativne metode raziskovanja
Akademsko pisanje
Individualno delo: Zbiranje in analiza podatkov
    3. letnik
Raziskovalni seminar
Priprava doktorske disertacije